ΕΔΚΑ

 
 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) δημιουργήθηκε με το Π.Δ. 218/1998. Το ΕΔΚΑ εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δημογραφίας – Αστικής Κοινωνιολογίας και Μεθοδολογίας της Κοινωνικής Έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων και πολιτικών στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Το ΕΔΚΑ εξειδικεύεται στις προβολές – προβλέψεις και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης με στόχο τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης ως και τον εντοπισμό και άρθρωση σε επικαλυπτόμενα χωρικά επίπεδα των ανασχετικών της περιφερειακής ανάπτυξης προβλημάτων. Το εργαστήριο φιλοξενεί επίσης την έδρα του Ευρωπαϊκού Δικτύου συνεργαζομένων φορέων και ερευνητών “DemoBalk”, δίκτυο που έχει ως στόχο τη διερεύνηση των πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων και των επιπτώσεων τους στις Βαλκανικές Χώρες (οργάνωση συνεδρίων, εκδόσεις, επιστημονικές συναντήσεις).

Το Εργαστήριο στη σύντομη περίοδο λειτουργίας του απέκτησε τις αναγκαίες υποδομές κα δημιούργησε τις βάσεις δεδομένων που του επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, έχει συγκεντρώσει δεδομένα που αναφέρονται στις σύγχρονες δημογραφικές εξελίξεις στην Ν.Α Ευρώπη (με ιδιαίτερη έμφαση στις βαλκανικές χώρες). Παράλληλα έχει ξεκινήσει τη δημιουργία βάσης δημογραφικών δεδομένων για τη χώρα μας σε μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των δημογραφικών φαινομένων στο χαμηλότερο δυνατό χωρικό επίπεδο.

Το ΕΔΚΑ στη τελευταία εννιαετία, με δεδομένη τη συσσωρευμένη εμπειρία των μελών και συνεργατών του, προσανατολίζεται σε εφαρμοσμένες δημογραφικές και κοινωνικές αναλύσεις, στην ανάλυση των χωρικών διαστάσεων των δημογραφικών και κοινωνικών φαινομένων, στην ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων. Τα μέλη του εργαστηρίου (και οι συνεργάτες του) έχουν επίσης σημαντική εμπειρία στην διεξαγωγή ερευνών πεδίου με τη χρήση ερωτηματολόγιου ως και στην ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων. Σημαντική εξειδίκευση έχει επίσης επιτευχθεί στην ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη εργαλείων διαχείρισης βάσεων, στατιστικής ανάλυσης και εφαρμογών δυναμικής θεματικής χαρτογράφησης. Το έργο αυτό έχει εκπαιδευτική, ερευνητική και επιχειρησιακή διάσταση και αξιοποιείται ταυτόχρονα τόσο από τους φοιτητές του Τμήματος που εκπονούν τις πτυχιακές η μεταπτυχιακές τους εργασίες στο Εργαστήριο, όσο και από τους υποψήφιους διδάκτορες.

Δημογραφικά & Πληθυσμιακά Δεδομένα ΕΔΚΑ
Κοινά Ελληνο-Γαλλικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Δημογραφία των Βαλκανίων
Κοινά Ελληνο-Γαλλικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Ελληνο-Γαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 'Πλυθυσμός-Ανάπτυξη-Προοπτικές' - PoDePro
2015 Ε.Δ.Κ.Α.