Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλας > Εισαγωγή
 

Ενότητες
Θεματική Χαρτογράφηση

Στατικός Άτλας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιστημονικό Περιοδικό

Λεξικό Δημογραφικών Όρων

Σχετικές Συνδέσεις

Γενικές Πληροφορίες

 

Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλας


Το παρόν τμήμα του δικτυακού τόπου του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ., περιλαμβάνει ενότητες από το δικτυακό τόπο: http://www.demographics.gr που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης ερευνητικού έργου με τίτλο "Πανδώρα: Ψηφιακός δημογραφικός άτλαντας της Ελλάδας". Σε γενικές γραμμές, το έργο αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφόρησης - τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης και ανάλυσης σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων δημογραφικών εξελίξεων (δημογραφικές συνιστώσες, δημογραφικές δομές) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την Ελλάδα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία λειτουργώντας ως δικτυακός τόπος, περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων, εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία εκπαίδευσης, εργαλεία χαρτογραφικής ανάλυσης και οπτικοποίησης - βασισμένα στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - και εργαλεία στατιστικής ανάλυσης. Ανάμεσα στα στάδια ανάπτυξης του έργου, περιλαμβάνεται και το στάδιο παρακολούθησης και συντήρησης της απόδοσης του συστήματος, μια συνεχή διαδικασία, δεδομένου ότι και η λειτουργία ενός δικτυακού τόπου είναι μία συνεχής διαδικασία διαχείρισης και ενημέρωσης των εμπεριεχόμενων πληροφοριών και εξέλιξης των μεθοδολογικών εργαλείων.

Οι ενότητες που περιλαμβάνονται εδώ, αφορούν στον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και τη μετεξέλιξη του προαναφερόμενου έργου, από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση σχεδιαστικών αστοχιών και ελλείψεων, την ενημέρωση και αναβάθμιση του περιεχομένου αλλά και την αισθητική βελτίωση του αποτελέσματος.

Τρόποι Πλοήγησης

Για λόγους συμβατότητας, διευκόλυνσης και αναφοράς, παρέχονται δύο τρόποι πλοήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο:

  • Ένα περιεκτικό δυναμικό μενού (αριστερά πάνω από το λογότυπο ΕΔΚΑ) απευθείας επισκόπησης και επιλογής όλων των ενοτήτων και υποενοτήτων που περιλαμβάνονται και,
  • Ένα συνοπτικό μενού (αριστερά) με τις ενότητες/υποενότητες που αφορούν σε κάθε συγκεκριμένη επιλογή του χρήστη.
      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2007 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου