Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης ερευνητικού έργου με τίτλο «Πανδώρα: Ψηφιακός δημογραφικός άτλαντας της Ελλάδος». Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Δεύτερου Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που προκηρύχθηκε το 1999 (ΠΕΝΕΔ ’99).

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφόρησης - τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης και ανάλυσης σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων δημογραφικών εξελίξεων (δημογραφικές συνιστώσες, δημογραφικές δομές) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την Ελλάδα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία λειτουργεί ως WWW server στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων, εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία εκπαίδευσης, εργαλεία χαρτογραφικής ανάλυσης και οπτικοποίησης - βασισμένα στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - και εργαλεία στατιστικής ανάλυσης.

Το έργο άρχισε να εκπονείται από τις αρχές του Ιανουαρίου 2000 ενώ ως τυπική ημερομηνία έναρξης θεωρείται η 1η Μαρτίου 2000. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2001.

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βύρωνας Κοτζαμάνης, ενώ συμμετέχουν οι επόμενοι φορείς:

ü      Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος (Ανάδοχος Φορέας) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου του ιδίου Τμήματος.

ü      Τομέας Περιφερειακής Ανάλυσης, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (Συνεργαζόμενος Φορέας Α).

ü      Τμήμα Τοπογραφίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα (Συνεργαζόμενος Φορέας Β).

Για τον καλύτερο συντονισμό του έργου συστάθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τον επιστημονικό υπεύθυνο και τους έμπειρους ερευνητές όλων των φορέων με κύρια ευθύνη τον διαχειριστικό έλεγχο και τον επιστημονικό – λογικό σχεδιασμό του προγράμματος. Η επιτροπή αυτή είχε την στήριξη της γραμματείας του έργου καθώς και τους λοιπούς ερευνητές κατά περίπτωση. Κύριος τρόπος επικοινωνίας της επιτροπής αυτής ήταν το διαδίκτυο αλλά και οι λοιποί κλασσικοί τρόποι επικοινωνίας.

Η γεωγραφική διασπορά των τριών ερευνητικών ομάδων δεν απετέλεσε κανενός είδους τροχοπέδη ή εμπόδιο στην εκτέλεση και ολοκλήρωση το ερευνητικού έργου στο πλαίσιο που ο κάθε συνεργαζόμενος φορέας, εκτός από τη βούληση ολοκλήρωσης του έργου, διαθέτει και την αναγκαία υποδομή ηλεκτρονικής πληροφόρησης – επικοινωνίας. Αντιθέτως το γεγονός αυτό συνέβαλε στην επίτευξη ιδιαίτερης κινητικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας και στην υψηλού βαθμού συνεργασία.

Όσον αφορά τώρα τη μεθοδολογία σχεδιασμού - υλοποίησης του έργου αυτή στηρίχθηκε εν πολλοίς στις σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης έργων πληροφορικής των οποίων ο κύκλος ανάπτυξης ακολουθεί μία διαδικασία, που η θεωρία συστημάτων ονομάζει κύκλο, και αποτελείται από επτά στάδια:

1. Προσδιορισμός του προβλήματος: η αφετηρία για την ανάληψη της δράσης, η ανάγκη που πρόκειται να καλυφθεί.

2. Μελέτη σκοπιμότητας: αναζητά τους στόχους που θα καλύψει το νέο σύστημα, το προβλεπόμενο κόστος και τα οφέλη σε σχέση με το υπάρχον(;) σύστημα.

3. Διερεύνηση συστήματος: αναζήτηση και καταγραφή των, συνήθως παραδοσιακών, υπαρχόντων διαδικασιών.

4. Ανάλυση συστήματος: κριτική ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος, όπως προσδιορίστηκε στο προηγούμενο στάδιο, και καθορισμό των πλεονεκτημάτων του νέου.

5. Σχεδιασμός συστήματος:  Ο σχεδιασμός των διαφόρων υποσυστημάτων: εξαγωγής αποτελεσμάτων (output), επεξεργασίας (processes), εισαγωγής δεδομένων (input), διαχείρισης των αρχείων (files)  και σύμφωνα με τα πορίσματα του σταδίου 4.

6. Εφαρμογή: χρονοπρογραμματισμός της λειτουργίας του νέου συστήματος, σταδιακή προσαρμογή και παράλληλη λειτουργία. Μετατροπή των αρχείων και παραγωγή τεκμηρίωσης.

7. Ανασκόπηση και Συντήρηση: παρακολούθηση της απόδοσης του νέου συστήματος και επανάληψη του κύκλου στα σημεία εκείνα όπου το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις σχεδιαστικές προσδοκίες (αστοχίες ή παραλήψεις).

Είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι το τελευταίο στάδιο της συντήρησης του συστήματος αποτελεί μία συνεχή διαδικασία, και με αυτή την έννοια και η λειτουργία ενός δικτυακού τόπου είναι μία συνεχής διαδικασία διαχείρισης και ενημέρωσης των εμπεριεχόμενων πληροφοριών και εξέλιξης των μεθοδολογικών εργαλείων.

Με την έννοια αυτή η ερευνητική ομάδα αισιοδοξεί και ευελπιστεί ότι σύντομα θα έχει την ευκαιρία για τον εμπλουτισμό, βελτίωση και μετεξέλιξη του παρόντος δικτυακού τόπου. Είναι προφανές όσο και αναγκαίο ότι χωρίς τις δικές σας παρατηρήσεις, γνώμες, κλπ. δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο και συνεπώς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.