Επιστημονικό Συνέδριο

«Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων»

Βόλος, 3-5 / 11 / 2000

 

 

1.      Σκοπός του συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των χωρικών διαστάσεων των δημογραφικών φαινομένων. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια για την κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην χώρα μας, στο βαθμό που οι μέχρι σήμερα επιστημονικές συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, διημερίδες, κλπ) και δημοσιεύσεις επικεντρώνονται στην εξέταση των δημογραφικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, δευτερευόντως δε και μόνον εξετάζουν τις χωρικές ανισότητες. Έτσι, στο τομέα αυτό, σε αντίθεση με άλλα επιστημονικά πεδία, η χωρική διάσταση ελάχιστα έχει διερευνηθεί από τους δημογράφους και τους προερχόμενους από συγγενείς τομείς επιστήμονες που έχουν θέσει στο επίκεντρο των ερευνών τους τις πληθυσμιακές εξελίξεις. Η ανάδειξη των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων, εκτός του επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, είναι απαραίτητη και για τον σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο και την λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα θέματα (παιδεία, υγεία, πρόνοια, εξωτερική πολιτική κλπ)

 

Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν επομένως η παρουσίαση τόσο των πορισμάτων της έρευνας που διεξάγεται βασικά στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα σε συναφή θέματα, όσο και των μεθοδολογικών εργαλείων και διαδρομών που ακολουθούνται και αναπτύσσονται τάχιστα με την χρήση των Η/Υ και εξειδικευμένων στατιστικών εργαλείων.

 

2.      Σε ποιους απευθύνθηκε το συνέδριο

Το Συνέδριο απευθυνόταν καταρχάς σε ερευνητές και νέους επιστήμονες που διερευνούν τις σχέσεις χώρου-δημογραφίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικά εργαλεία (γεωγράφοι, δημογράφοι, οικονομολόγοι, χωροτάκτες, περιφερειολόγοι, κα). Απευθύνθηκε όμως παράλληλα και σε όλους εκείνους που από επιτελικές θέσεις στην κεντρική διοίκηση και στην Τοπική αυτοδιοίκηση καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε τομείς όπου οι πληθυσμιακές εξελίξεις  παίζουν καθοριστικό ρόλο.

 

3.      Αντικείμενο του συνεδρίου

Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν βασικά η ανάδειξη των σχέσεων χωρικών και δημογραφικών μεταβλητών (ως και των διαδράσεών τους), των χωρικών ανισοτήτων και των βασικών επιπτώσεων τους. Οι ανακοινώσεις παρουσίασαν αφενός μεν τις μεθόδους -τεχνικές που επιτρέπουν την απάντηση στο πρότερο ερώτημα, αφετέρου δε τα πορίσματα των υπαρχόντων ερευνών αποτέλεσαν τον κύριο κορμό, παράλληλα με εκείνες που αναδεικνύουν τις διαδράσεις ανάμεσα στις χωρικές διαστάσεις των πληθυσμιακών εξελίξεων και τον χωροταξικό σχεδιασμό.

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Ενότητα Α. Οι σχέσεις χώρου και πληθυσμού: μια πρώτη διερεύνηση.

                  Παρουσίαση των δυνατών προσεγγίσεων και της διεθνούς εμπειρίας.

 

Ενότητα Β: Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων (Μετανάστευση, γονιμότητα, θνησιμότητα, σύσταση και διάλυση των συμβιώσεων). Παρουσίαση ανακοινώσεων με πορίσματα διεξαγόμενων / διεξηχθεισών ερευνών.

 

Ενότητα Γ: Μέθοδοι και τεχνικές για την ανάδειξη σχέσεων χώρου-πληθυσμού. Παρουσίαση ανακοινώσεων σχετικά με τη χωρική ανάλυση δημογραφικών προτύπων και δεικτών

 

Ενότητα Δ: Οι χωρικές προσεγγίσεις, υπόβαθρο για τον κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Ανακοινώσεις που θα επικεντρώνονται στην παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος:                   Παντελής Λαζαρίδης, Καθηγητής,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντιπρόεδρος:            Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γραμματέας:               Βασίλης Παππάς, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ταμίας:                        Παντελής Σκάγιαννης, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μέλη:                          Γιάννης Σακέλλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

                                    Φίλιππος Λουκίσσας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

                                    Γιώργος Σιδηρόπουλος, Δρ. Χωροταξίας, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μαριλένα Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμονας.

Εύη Παρασκευοπούλου, Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εύα Ψαθά, Πολιτικός Μηχανικός.

 

 

To συνέδριο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Γ.Γ.Ε.Τ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εντάχθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ερευνητικού προγράμματος των Εργαστηρίων «Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων» και «Εφαρμογών της πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου», του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το ερευνητικό πρόγραμμα εκπονείται στο πλαίσιο του ΠΕΝΕΔ ’99 στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο Τομέας Περιφερειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Κρήτης και το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής του Τμήματος Τοπογραφίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βασίλης Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου. Τηλ.: (0421) 74420, E-mail: vpappas@prd.uth.gr

 

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τηλ. : (0421) 74432-3, Fax: (0421) 74394, E-mail: demolab@prd.uth.gr