ΕΔΚΑ

 
 

ΕΡΕΥΝΑ
Γενικά

Το ΕΔΚΑ έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί - αναλύσει δεδομένα που αναφέρονται στις σύγχρονες δημογραφικές εξελίξεις στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει βάσεις δημογραφικών δεδομένων Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, Eurostat, Συμβούλιο της Ευρώπης) και Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (Βαλκανικές χώρες). Το Εργαστήριο διαθέτει πλήρη βάση δημογραφικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο για τις βαλκανικές χώρες, και προγραμματίζει την ανάπτυξή της σε περιφερειακό επίπεδο (διατίθεται ήδη για την χώρα μας). Έχει παράλληλα αναπτύξει το αναγκαίο λογισμικό δημογραφικής ανάλυσης και σχεδιάζει την ανάπτυξη εφαρμογών σε GIS.

Το ΕΔΚΑ στη σύντομη διάρκεια λειτουργίας του και με δεδομένη τη συσσωρευμένη εμπειρία των επιστημόνων που απασχολεί (ή με τους οποίους συνεργάζεται) έχει προσανατολισθεί στην εφαρμοσμένη δημογραφική ανάλυση, στην ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των προϊόντων αυτών. Σημαντική εξειδίκευση έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη εργαλείων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων αυτών και αυτόνομων εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με έμφαση στη θεματική χαρτογραφία. Το έργο αυτό έχει εκπαιδευτική, ερευνητική και επιχειρησιακή διάσταση.

Στα πλαίσια του ΕΔΚΑ, εκπονήθηκαν και εκπονούνται διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και έρευνες σε πεδία συναφή ή συγγενή με αυτά που έχει θέσει στο επίκεντρο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Στο ΕΔΚΑ υλοποιείται το μεγαλύτερο τμήμα του έργου: «παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού του ΤΜΧΠΠΑ» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 1998-1999. Το ΕΔΚΑ ως ανάδοχος φορέας έχει επίσης αναλάβει την υλοποίηση σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το ΤΕΙ Αθήνας του ερευνητικού έργου «Πανδώρα: Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας» (ΠΕΝΕΔ 1999-2001).

 

Ερευνητικά Προγράμματα 1999 μέχρι σήμερα
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου "Stroll - Walking the City Streets Online" (Erasmus+), 2021-2023. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο: https://www.facebook.com/Stroll-Walking-the-City-Streets-Online-104178392094097
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου “Sharing Economy for Seniors (SHES)” (Ηλικιωμένοι και Οικονομία Διαμοιρασμού) (Erasmus+), 2020.

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου “Territorial and Urban Potentials connected to Migration and Refugees Flows” (ESPON EGTC), 2016-2017.

 • «Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050» (ανάθεση από τον Οργανισμό Ερευνας και Ανάλυσης ΔιαΝΕΟσις), 2015-2016.

 • Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στη δυναμική του πληθυσμού στην Ελλάδα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2014-2015.

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου ITAN (Ιntegrated Territorial Analysis of the Neighborhoods) (συντονισμός CNRS/EVS), 2013-2014.

 • Υπογεννητικότητα, τάσεις και προοπτικές στις ανεπτυγμένες χώρες, η περίπτωση της Ελλάδας - Υπουργείο Παιδείας (Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας), 2011-2014.

 • H θνησιμότητα ανά αιτία θανάτου στην Ελλάδα (1991-2010), μια πρώτη χωρική ανάλυση - Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2010-2011.

 • e-DEMOGRAPHY - Ψηφιακή υποδομή πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και ανάλυσης της δημογραφικής πληροφορίας”, Υπουργείο Παιδείας - “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ / Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΑΕΙ, 2004-2008.

 • Η γήρανση στα Δυτικά Βαλκάνια (Le viellissement demographique dans la partie ouest des Balkans: prospectives, facteurs, incidence) Διακρατικό πρόγραμμα Επιστημονικής Συνεργασίας με την Γαλλία, ΓΓΕΤ, 2007-2008.

 • Στατιστική Αξιολόγηση των Μεθόδων Μέτρησης Τηλεθέασης (2008).

 • Tο δημογραφικό προφίλ των ρωμιών της Πόλης και των συνδεόμενων με αυτούς ομάδων, 2006-2007.

 • Supporting the Design of Migration Policies: an Analysis of Migration Flows between Albania and Greece. Research financed by the World Bank, 2005-2006.

 • Οι μεταναστεύσεις στη νοτιο-δυτική βαλκανική στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ("Lesmigrationsdeladernieredecenniedanslapartiesud-estdesBalkans), Διακρατικό πρόγραμμα Επιστημονικής Συνεργασίας με την Γαλλία - ΓΓΕΤ, 2003-2006.

 • Το προφίλ της σύγχρονης Ελληνίδας, μια πρώτη χωρική προσέγγιση Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), 2003-2006.

 • Thematic mapping on non income dimension of poverty in Albania, World Bank, 2003.

 • Documentation of the national censuses in the EU, EFTA and Candidate Countries. Στατιστική Υπηρεσία της EE/EUROSTAT, 2001-2002.

 • Πανδώρα: Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας () Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 1999-2001.

 • Μελέτη - έρευνα χωροταξικής διευθέτησης και οικονομικής ανάπτυξης του Δ. Αιθήκων (2000).

 • Διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων των πρόσφατων (1981-1991) δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα, EE Παν. Θεσσαλίας, 1999.

 • Στα πλαίσια του ΕΔΚΑ, εκπονήθηκαν και εκπονούνται διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές σε πεδία συναφή ή συγγενή με αυτά που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου (Δημογραφική ανάλυση και προβολές πληθυσμού, χωρική διάσταση των πληθυσμιακών εξελιξεων, οι δημογραφικλες εξελίξεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις δημογραφικές συνιστώσες, η κινητικότητα του ελληνικου πληθυσμού και η κατανομή του στον χώρο, οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις στον αστικό χώρο, μεταναστευτικά ρεύματα και πρόσφυγες).

Διδακτορικές διατριβές - Πτυχιακές διατριβές

Διδάκτορες:

Ελευθερία Ανδρουλάκη, (elefand@gmail.com), Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν. Θεσσαλίας/ΤΜΧΠΠΑ), M.Sc. στην Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Παν. Θεσσαλίας/ΤΜΧΠΠΑ), θέμα διδακτορικής διατριβής: «Oι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα», 2007

Σοφοκλής E. Δρίτσας (dritsas@uth.gr), Οικονομολόγος, M.Sc στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ΕΜΠ- Παν. Πειραιά. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Organisation et gestion du littoral - Evaluation des ressources humaines : Les refugies environnementaux et l'amenagement du territoire en Europe et en Mediterranee. L'estuaire de la Gironde (France) et les deltas d'Axio-Loudias-Aliakmonas (Grece)» («Οργάνωση και διοίκηση-διαχείριση του παράκτιου χώρου – Αξιολόγηση ανθρώπινων πόρων – Περιβαλλοντικοί μετανάστες και χωροταξικός σχεδιασμός στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο. Το δέλτα του Gironde –Γαλλία- και τα δέλτα του Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα –Ελλάδα-»). Διδακτορική διατριβή σε συνεπίβλεψη, Παν. Θεσσαλίας-Παν. Bordeaux IV), 2015

Παύλος Μπαλτάς (Pavlos.Baltas@gmail.com), Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν. Θεσσαλίας/ΤΜΧΠΠΑ), M.Sc. στην Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Παν. Θεσσαλίας/ΤΜΧΠΠΑ), M.Sc.στην Δημογραφία (Master 2 PODEPRO, Παν. Θεσσαλίας-Univ. Bordeaux IV). Θέμα διδακτορικής διατριβής: «L'evolution de la fecondite en Grece apres 1960 : Specificites et inflexions recentes» («Η εξέλιξη της γονιμότητας στην Ελλάδα απο το 1960 και μετέπειτα:Ιδιαιτερότητες και πρόσφατες τάσεις». Διδακτορική διατριβή σε συνεπίβλεψη, Παν. Θεσσαλίας-Univ. Bordeaux IV, (Υπότροφία Υπ. Παιδείας- Πρόγραμμα Ηράκλειτος II/Αριστεία), 2015

Πηνελόπη Βέργου (pvergou@apae.uth.gr) θέμα διδακτορικής διατριβής: «Πόλη και σχολείο. Εκπαιδευτικές στρατηγικές των μεσαίων στρωμάτων και κοινωνικός διαχωρισμός σε περιοχές της Δ. Αττικής». 2016

Δημήτριος Καρκάνης (d_kark@teemail.gr), Αρχιτέκτων Μηχανικός (Τμήμα Αρχιτεκτόνων – ΑΠΘ), ΜΔΕ στη Πολεοδομία - Χωροταξία (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών –ΕΜΠ), Eλληνο-γαλλικό ΜΔΕ PoDePro (Παν. Θεσσαλίας – Universite de Bordeaux). Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Mutations Economiques et Demographiques en Chine : Croissance ou Developpement?” («Οικονομικές και Δημογραφικές Μεταλλάξεις στην Κίνα: Μεγέθυνση ή Ανάπτυξη;»). Διδακτορική διατριβή σε συνεπίβλεψη, Παν. Θεσσαλίας - Univ. Toulouse 1 Capitole), 2016

Αναστασίου Ευγενία (evanastasiou@prd.uth.gr), Πληροφορικός (ΑΠΘ) - Οικονομολόγος (ΤΕΙ Θεσσαλίας), M.Sc στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου (Χαροκόπειο), M.Sc στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Παν. Θεσσαλίας/ ΗΜΜΥ), M.Sc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Θεσσαλίας). Θέμα διδακτορικής διατριβής:«Κοινωνικές και Οικονομικές διαστάσεις της εγκατάστασης στην ύπαιθρο κατά την περίοδο της κρίσης: Ποσοτικές και Ποιοτικές Προσεγγίσεις», 2018


Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη:

Μιχάλης Αγοραστάκης (magorast@prd.uth.gr), θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η ανασυγκρότηση του πληθυσμιακού χάρτη στα δυτικά βαλκάνια: Κρίσεις και Μετακινήσεις πληθυσμού την περίοδο 1991-2001. Η περίπτωση της Αλβανίας»

Γεώργιος Κοντογιάννης (geo_kontog@hotmail.com), Θέμα διδακτορικής διατριβής: «H σύσταση και η διάλυση των συμβιώσεων στη μεταπολεμική Ελλάδα, τάσεις και προοπτικές (με έμφαση στη μετά το 2009 περίοδο)» (2015)

Μυρσίνη Φωτοπούλου (myrsinifot@hotmail.com), Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Κρίση στον Ευρωπαϊκό Νότο: ρίζες, εκφάνσεις και επιδράσεις των χωροκοινωνικών ανισοτήτων, υπό το πρίσμα της Άνισης Γεωγραφικής Ανάπτυξης» (2017).


Διδακτορικές διατριβές σε αναστολή:

Υρώ Γρίψιου (yrwgrips@hotmail.com), θέμα διδακτορικής διατριβής: «Οι διαδικασίες κοινωνικού διαχωρισμού στις κεντρικές περιοχές των μητροπόλεων του Ευρωπαϊκού Νότου την τελευταία τριακονταετία, μια συγκριτική προσέγγιση» (2016)

Αλεξάνδα Καρκούλη (alexkark18@gmail.com), θέμα διδακτορικής διατριβής: «Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα της κρίσης: Προφίλ των ‘παρατύπως’ εισερχομένων και διερεύνηση της μετάβασης από το ‘καθεστώς εξαίρεσης’ στη μονιμότητα»(2016)

Γεώργιος Κολοφωτιάς (sasm13009@sas.aegean.gr), θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανάλυση της θνησιμότητας στην Ελλάδα ανά αιτία θανάτου, μακρόχρονες τάσεις και προοπτικές» (2016).

Δημήτρης Μπασδέκης (dmpasdekis@uth.gr), θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η θνησιμότητα του πληθυσμού της Ελλάδας τη δεκαετία της κρίσης και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές εξέλιξής της» (2017).

Κυριακή Χατζηπαναγιώτου (xkiki@aueb.gr), θέμα διδακτορικής διατριβής: «Οι επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: πληθυσμός σχολικής ηλικίας, πληθυσμός στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκπαιδευτικό δυναμικό, 2015-2030» (2017)


Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες:

Δασοπούλου Νικολέτα, 2014, The importance of regional disparities in Balkans: the case study of the Republic of Croatia, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ "ευρωπαϊκές σπουδές στην περιφερειακή ανάπτυξη", Βόλος

Belhaj Karima, 2014, Analyse des determinants de la mortalite infant-juvenile au Maroc, , Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Παγωμένου Ιφιγένεια, 2013, Etude de la population des retraites en Grece selon le regime de retraite en 2008, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος.

Κουρτινός Χρυσόστομος, 2013, Συγκριτική μελέτη της βάσης δεδομένων IPUMS-INTERNATIONAL με την ελληνική απογραφή του 2001 σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας, νομού και νομαρχίας, , Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος

Boura Evangelia, 2013, Les deplacements domicile – travail: un enjeu strategique majeur pour les aires urbains en expansion: Cas de l’agglomeration rennaise, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Maritaud Raphael, 2012, Le role des migrations dans les disparites sociales au sein du periurbain bruxellois, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Παπαθανασίου Βασιλική, 2011, New dimensions of migration flows in the European Union: the challenge of a selective migration policy, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ "ευρωπαϊκές σπουδές στην περιφερειακή ανάπτυξη", Βόλος

Κανάρη Δέσποινα, 2011, Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός δημογραφικού – διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο πλαίσιο των γλωσσικών μαθημάτων του Γυμνασίου, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη παιδική Ηλικία», Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Βόλος

Σαραντοπούλου Ακριβούλα, 2010, Les eleves etrangers en Grece l’annee scolaire 2002-2003, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος

Gmira Nassime, 2010, Evaluation des competences numeriques des beneficiaires du revenue de solidarite active de Bordeaux, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Boujdadi Nazha, 2010, Le capital humain de lq region tanger-tetouan a l’ horizon 2030, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Μίχου Ζαχαρούλα, 2009, La migration interne en Grece selon les donnees du recensement de la population 2001, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος

Milovanovic Ksenija, 2009, L’impact de tourisme sur le development, le deplacement et la structure de la population de Zlatibor et Vrnjacka Banja en Serbie, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Berber Maja, 2008, Les enquetes socio-economiques en Bosnie-Herzegovine: Source de donnes demographiques?, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Lucie Huger, 2008, Etude demographique de la commune de Saint Nolff, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Andrei Sturza, 2008, La Belgique: Terre d’accueil pour les immigrants de l’UE-10, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Παπαντώνη Ευδοξία, 2008, La fecondite differentielle des Grecques et des etrangeres au seuil de 21eme siecle, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος.

Τριανταφύλλου Κυριακή, 2008, Attractive residentielle de l’espace insulaire de Grece, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος

Gergely Devenyi, 2008, Le marche du travail en Hongrie, Analysis, observations, propositions, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Τσαγκαράκη Ασπασία, 2007, Τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα από τις χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Η περίπτωση της Αλβανίας Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Μπίλλης Χρήστος, 2007, Διαφορική θνησιμότητα. Σχέση θνησιμότητας - ανάπτυξης: υποδείγματα και συγκριτική ανάλυση στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Ντόντη Αικατερίνη, 2007, Η ύπαρξη του πολυπολιτισμικού στοιχείου στο νομό Ροδόπης: εφαλτήριο ή' εμπόδιο για την τουριστική ανάπτυξη, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Andria Lucrezia et Souche Olivier, 2007, Le vieillissement demographiques : quels enjeux pour les systemes de protection sociale dans Balkans (Grece, Bulgarie, Roumanie et Albanie) a l’horizon 2051?, Master PoDePro, University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos

Κασμερίδης Νικόλαος, 2006, Διαμόρφωση ολυμπιακού χωριού σε περιοχή κατοικίας : προφίλ κατοικιών: προβλήματα και δυνατότητες, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Σιαπάτη Γεωργία, 2005, Χωρικές Ανισότητες στην Αλβανία, μια πρώτη προσέγγιση, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος

Πηλείδης Αβραάμ, 2005, Οι πληθυσμιακές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην Ελλάδα την περίοδο 1981 - 2001 : χωρικές διαστάσεις, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Agorastakis Michalis, 2004, Identifying and inventorying demographical patterns, integrating census and remotely sensing data. A case study: the city of Tirana in Albania, Master thesis, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) – University of Thessaly, Department of Planning and Urban Development, Laboratory of Demographic & Social Analyses, Volos, Greece

Σκάμη Αγγελική, 2003, Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Phare CBC 1994 - 1999 στη Νότιο Βαλκανική : η περίπτωση Αλβανίας & Βουλγαρίας: μια συγκριτική ανάλυση, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Σοφιανοπούλου Κάκια, 2003, Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων στα Βαλκάνια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Τριγκώνης Χρήστος, 2003, Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών ανισοτήτων στον πλανήτη μας, 1950 – 2001, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Σαραντοπούλου Ακριβούλα, 2010, Les eleves etrangers en Grece l’annee scolaire 2002-2003, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ PoDePro, Βόλος

Μπαλτάς Παύλος, 2002, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στον αστικό χώρο (1920 - 1928), Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Βανταλή Μαρία, 2000, Tableaux de bord (πίνακες πλοήγησης) : πηγές, δεδομένα, δείκτες και η χρησιμότητά τους για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας ενός Δήμου, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Μπόζης Ελευθέριος, 2000, Η γραφική διαχείριση της χωρικής πληροφορίας για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων : παραδείγματα αποτελεσματικής γραφικής πρακτικής, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

 


Πτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες:

Κυρίτση Κριστιάνα, 2014, Οι χώροι κράτησης μεταναστών ως σύγχρονη μορφή εγλεισμού, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Γρίψιου Αργυρώ, 2014, οι χωρικες και δημογραφικες επιπτωσεις της αστικης αναγεννησης. Το παραδειγμα του μεταξουργειου, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Αποστολοπούλου-Μανιάτη Νίκη, 2014, Χαρτογραφικη οπτικοποιηση: διαδικασια υλοποιησης επι συγκεκριμενων παραδειγματων, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Τσιρώνη Μαγδαληνή, 2014, Η ανεργια στην Ελλαδα: διαχρονικη και χωρικη προσεγγιση, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Καραγιάννη Μαρία, 2014, Το κοινωνικο προφιλ των δημοσιων υπαλληλων της ελλαδας: χωρικες διαφοροποιησεις, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Λευκίδου Κυριακή, 2014, Οι χωροι κρατησης μεταναστων ως συγχρονη μορφη εγλεισμου, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Κοντογιάννης Γεώργιος, 2013, Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Εκτίμησης Πληθυσμιακών Μεγεθών: Η περίπτωση της Ελλάδας, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Σωμαράκης Γεώργιος, 2013, Συμμετοχική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Η περίπτωση της Κερατέας, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Κουτσούκος Αναστάσιος, 2013, Δημιουργία, Διαχείρηση και Οργάνωση Βάσεων χωρικών δεδομένων. Η περίπτωση των Δημόσιων υπαλλήλων Ελλάδος, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Μαγγίνα Μαριάννα, 2012, Δικαιοσύνη, χώρος και κοινωνία. Η έννοια της χωρικής δικαιοσύνης, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Κρινάκης Σταύρος Χρυσοβαλάντης, 2012, Η Χωρική Διαφοροποίηση των Αποκλίσεων μεταξύ μόνιμου , πραγματικού και νόμιμου πληθυσμού και οι επιδράσεις στο Χωρικό Σχεδιασμό, στην Ελλάδα το 2001, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Δατσέρη Μαρία, 2011, Άτυπη Ανάπτυξη της Πόλης. Το φαινόμενο των SLUMS, Η Περίπτωση του Sao Paolo, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Βαβάκος Μηνάς, 2011, Έμμεση Εκτίμηση Εποχιακών Πληθυσμιακών Διακυμάνσεων, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος
Σπυράτος Σπύρος, 2010, Συμμετοχικός Χωρικός Σχεδιασμός & η Συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Παναγιώτα Νάκου, 2009, Θεωρητικές καταβολές στο έργο του Κ.Α. Δοξιάδη: Η έννοια του «EKISTCS», Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Καπιτσίνης Νικόλαος, 2009, Η Ποσοτική και Ποιοτική Διαφοροποίηση των Δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης σε Σχέση με το Υπόλοιπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Μικρώνη Μαρία, 2009, Η Ουτοπία στο Χώρο: Η Περίπτωση του Βιομηχανικού Χωρίου New Lanark και της Οικοκοινότητας Svanhom, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Παπαθωμάς Θωμάς, 2009, Η Μεταβλητή Πληθυσμός στο Χωρικό Σχεδιασμό, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Νάκου Παναγιώτα, 2009, Θεωρητικές Καταβολές στο έργο του Κ.Α. Δοξιάδη. Η έννοια του "ekistcs", Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Ναούμ Μαρία, 2009, Κοινωνικός & Χωρικός Διαχωρισμός στην Πόλη του Μεξικού. Το Γκέτο και η Αντιστροφή του, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Παπαϊωάννου Μανδηλάρας Ιωάννης, 2009, Τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Άνδρου, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Βασιλείου Γεώργιος, 2006, Οι χωρικές διαστάσεις των πληθυσμιακών εξελίξεων, στην Κύπρο την περίοδο 1960-2001, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Βασιλείου Γεώργιος, 2006, Οι χωρικές διατάξεις των πληθυσμιακών εξελίξεων στην Κύπρο την περίοδο 1960-2001, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Σιαπάτη Γεωργία, 2005, Χωρικές ανισότητες στην Αλβανία, μια πρώτη προσέγγιση, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Παπαϊωάννου Αθανάσιος, 2004, Θεσσαλονίκη, η ανάδυση μιας μητρόπολης. Μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού των ορίων της μητροπολιτικής περιοχής, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Γενετζάκη Όλγα, Βαγγέλη Ελένη, 2003, Οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις /εξελίξεις στην Κεντρική Σερβία και Βοϊβοδίνα από το 1991 έως το 2002 – Οι επιπτώσεις της κρίσης, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Πηλείδης Αβραάμ, 2003, Οι πληθυσμιακές εξελίξεις και οι διοικητικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα, 1991/2001, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Νούτσου Βαρβάρα, 2002, Μια πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης της αστικής περιοχής των Τιράνων με χρήση δορυφορικής εικόνας IKONOS: διαχωρισμός της περιοχής σε ζώνες και προτάσεις για τη μελλοντική χρήση της εικόνας, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Κανελλόπουλος Νικήτας, 2001, Στάσεις και αντιλήψεις των τελειόφοιτων μαθητών της Αθήνας στα ζητήματα της γήρανσης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Δροσίδης Ιωάννης, 2001, Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Κόκκαλη Ευλαμπία Ιφιγένεια, 2001, Οι πρόσφατες εξελίξεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Σοφιανοπούλου Κάκια, 2001, Οι περιφερειακές ανισότητες στην πρώην Γιουγκοσλαβία και η πολιτική αντιμετώπισής τους, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Μπαλτάς, Παύλος, 1999, Κοσσυφοπέδιο: εξελίξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις σε μια περιφέρεια των Βαλκανίων, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Βανταλή Μαρία, 1999, Αποστερημένες αστικές περιοχές. Το νέο αστικό πρόβλημα των Δυτικών Μητροπόλεων και η διερεύνηση εμφάνισης ανάλογου φαινομένου στην Ελλάδα, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Μπόζης Ελευθέριος, Χωρική διάσταση δημογραφικών εξελίξεων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Νάστος Γεώργιος, 1997, Στρατηγικός σχεδιασμός Καβάλας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Πουλακίδας Δημήτρης, Ποζουκίδου Γεωργία, 1996, Ανάδειξη της φυσιογνωμίας ενός Δήμου μεσαίου μεγέθους, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Ανδρουλάκη Ελευθερία, Κρομυδάκης Νικόλαος, 1995, Χωρικές διαφοροποιήσεις στην επαρχία Σελίνου, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Ζαμάνη Αλεξάνδρα, 1995, Ανάπτυξη ανατολικής Φθιώτιδας. Χωρικές, κοινωνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις, Διπλωματική εργασία- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Μαστορόπουλος Διονύσης, 1995, Σαμοθράκη. Ένα νησί σε διαρθρωτική κρίση. Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξής του, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Πανταζής Παναγιώτης, 1995, Σχήματα κοινωνικού διαχωρισμού. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

 

 

Βάσεις Δεδομένων-Εφαρμοσμένο Λογισμικό

Το ΕΔΚΑ έχει αναπτύξει: α) εξειδικευμένο πιλοτικό λογισμικό διαχείρισης βάσεων πληθυσμιακών - δημογραφικών δεδομένων με δυνατότητες ανάλυσης, υπολογισμού δεικτών, δημιουργίας διαγραμμάτων και εξαγωγής τους με περαιτέρω δυνατότητες μορφοποίησης, εκτύπωσης και επεξεργασίας, και β) πιλοτικό λογισμικό δυναμικής θεματικής χαρτογράφησης.

Το ΕΔΚΑ διαθέτει επίσης βάσεις πληθυσμιακών/δημογραφικών δεδομένων για τις βαλκανικές χώρες ως και για τις χώρες της ΕΕ. Διαθέτει επιπλέον για την Ελλάδα βάση πληθυσμιακών/δημογραφικών δεδομένων σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας, νομού και Καποδιστριακών-Καλλικρατικών Δήμων ως και ψηφιακά υπόβαθρα (NUTS 1,2,3,4) την περίοδο 1956-2016. Το Εργαστήριο τελειοποιεί το υπάρχον εφαρμοσμένο λογισμικό δημογραφικής ανάλυσης και αυτοματοποιημένης χαρτογράφησης.

 

Προϊόντα

Το ΕΔΚΑ δραστηριοποιείται και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (πιλοτική ανάπτυξη νέων εποπτικών μέσων υποβοηθητικών της διδασκαλίας σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα). Ειδικότερα:

 • Στο πλαίσιό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ, ανέπτυξε μια πιλοτική εφαρμογή αυτόματης θεματικής χαρτογραφίας –CARTOGRAFIA- και αφετέρου δε μαθήματα και βάση δημογραφικών δεδομένων (ως και παραδειγματική ανάλυσή τους/ ασκήσεις) (DEMOGRAFIA) που διανεμήθηκαν στους φοιτητές του ΤΜΧΠΠΑ.

 • Επιπλέον, με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια του μαθήματος της ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ στα ΑΕΙ έχει δημιουργηθεί ψηφιακό υλικό που περιλαμβάνει μαθήματα, ασκήσεις, συνοπτικό λεξικό δημογραφικών όρων (και γλωσσάριο αντιστοιχιών με την αγγλική και γαλλική) και επιλεγμένα κείμενα.

 • Στο πλαίσιό της πλατφόρμας UTH e-Class του ΠΘ (Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης) δημιουργήθηκε ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα μαθημάτων της Δημογραφίας (eclass)

 • Τέλος, προγραμματίζεται στο σύντομο μέλλον η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού CD-ROM με στόχο την εκλαΐκευση βασικών δημογραφικών θεμάτων και την παρουσίαση των δημογραφικών φαινομένων και εξελίξεων για την χώρα μας.

 

Δικτυακοί Τόποι

Στο Εργαστήριο έχουν αναπτυχθεί και φιλοξενούνται παράλληλα 3 δικτυακοί τόποι:

Ο πρώτος δικτυακός ιστοτόπος, στις διευθύνσεις www.demography-lab.prd.uth.gr και www.ldsa.gr περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση του εργαστηρίου και των μελών και συνεργατών του καθώς και των δραστηριοτήτων του. Στον ίδιο δικτυακό τόπο, περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές α) «Πανδώρα»: Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλας της Ελλάδας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την ΓΓΕΤ (online –real time βάσεις δεδομένων, εργαλεία διαχείρισης, εκπαίδευσης, θεματικής χαρτογράφησης και οπτικοποίησης καθώς και εργαλεία στατιστικής ανάλυσης), και β) 2000 round Censuses που δημιουργήθηκε στην διάρκεια της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "Documentation of the national censuses in the EU, EFTA and Candidate Countries, και περιέχει πληροφοριακό υλικό για τις απογραφές πληθυσμού-κατοικιών που διεξήχθησαν γύρω από το 2000 στις χώρες της ΕΕ, της EFTA και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες.

Ο δεύτερος δικτυακός ιστοτόπος, στη διεύθυνση www.e-demography.gr, διαθέτει on-line, σε ψηφιακή μορφή, για όλα τα διοικητικά επίπεδα στην μεταπολεμική περίοδο, δεδομένα και δείκτες που αναφέρονται στον πληθυσμό της χώρας μας και στις βασικές δημογραφικές του συνιστώσες (θνησιμότητα, γονιμότητα, γαμηλιότητα). Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει επίσης ένα δημογραφικό λεξικό και μια εκτεταμένη βιβλιογραφική βάση και ταυτόχρονα, εκτός από την παρουσίαση των δεδομένων σε πίνακες και γραφικές παραστάσεις, και την αυτοματοποιημένη θεματική τους χαρτογράφηση. Καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην χώρα μας όσον αφορά την τεκμηριωμένη διάθεση και τη χαρτογράφηση πληθυσμιακών/δημογραφικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, αποτελώντας ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όσους ενασχολούνται με την μελέτη των μεταπολεμικών δημογραφικών εξελίξεων της Ελλάδας.

Ο τρίτος δικτυακός ιστοτόπος, στη διεύθυνση (URL) www.demobalk.org είναι ο δικτυακός τόπος της Διεθνούς Ένωσης DemoBalk, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της οποίας (ως και την γραμματειακή υποστήριξη) έχει αναλάβει το ΕΔΚΑ.

 

2015 Ε.Δ.Κ.Α.