Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Διδασκαλίες
Α/Α Θέμα
1 Προτυποποίηση
2 Θνησιμότητα
3 Καμπύλη Lorenz
4 Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενός πληθυσμού
5 Γαμηλιότητα
6 Οι οικονομικές προσεγγίσεις της γονιμότητας
7 Γεννητικότητα-Γονιμότητα
8 Πίνακες επιβίωσης (Παράδειγμα)
9 Θνησιμότητα - Πίνακες επιβίωσης (Γενικά)
10 Πληθυσμιακά υποδείγματα Σταθερού και Στάσιμου πληθυσμού
11 Οι δομικοί δείκτες
12 Οι πληθυσμιακές πυραμίδες
13 Η μεταβλητή "χρόνος" στην δημογραφική ανάλυση-το διάγραμμα του Lexis
14 Η δημογραφική μετάβαση