Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Θέματα εξετάσεων
Α/Α Θέμα
1 Γονιμότητα
2 Θνησιμότητα
3 Προτυποποίηση
4 Διάγραμμα του LEXIS
5 Δομές, φυσική κίνηση & μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής
6 Σχολιασμός πληθυσμιακών πυραμίδων