Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το ΕΔΚΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV της Γαλλίας λειτούργησε για μια δωδεκαετία (2005-2017) το ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απένειμε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημογραφία και στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και της Ολοκλήρωσης στη κατεύθυνση «Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές» με ακρωνύμιο PODEPRO (Population, Développement, Prospective). Σκοπός του Π.Μ.Σ. ήταν η εξειδίκευση πτυχιούχων διαφόρων σχολών σε θέματα που σχετίζονται με τις αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στην δημογραφία και την αειφόρο ανάπτυξη, η γνώση των οποίων είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τον στρατηγικό σχεδιασμό σε όλες τις χωρικές κλίμακες. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. στόχευε επομένως στη παραγωγή στελεχών που θα έπαιζαν καθοριστικό συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε πεδία που άπτονται του σχεδιασμού της ανάπτυξης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών βασιζόταν σε μια διεπιστημονική προσέγγιση η οποία επιβαλλόταν από το χαρακτήρα των προαναφερθέντων επιστημονικών πεδίων.
Το Π.Μ.Σ. ήταν μονοετούς διάρκειας και δεν είχε δίδακτρα. Περιλάμβανε δύο εξάμηνα σπουδών, πρακτική άσκηση, έκθεση άσκησης καθώς και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Μεταπτυχιακό αυτό Δίπλωμα Ειδίκευσης διεξάγονταν στη γαλλική γλώσσα και η βασική βιβλιογραφία ήταν στην γαλλική και αγγλική. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αυτου στην δεκαετή περίοδο λειτουργίας του ανέρχονται σε 80 εκ των οποίων 15 ήταν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του ΠΜΣ αυτού ήταν οι καθηγητές: Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής του ΕΔΚΑ και Christophe Bergouignan, Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB), Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV.
Σχετικές συνδέσεις