Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Παραδ. εφαρμογές
Α/Α Θέμα
1 Καμπύλη Lorenz και δείκτης Gini
2 Πληθυσμιακές πυραμίδες και δομικοί δείκτες
3 Ομαδοποίηση με κριτήρια
4 Δείκτες προτίμησης ηλικιών
5 Άμεση και Έμμεση Προτυποποίηση