Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Η έρευνα στο ΕΔΚΑ
Το ΕΔΚΑ έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί - αναλύσει δεδομένα που αναφέρονται στις σύγχρονες δημογραφικές εξελίξεις στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει βάσεις δημογραφικών δεδομένων Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, Eurostat, Συμβούλιο της Ευρώπης) και Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (Βαλκανικές χώρες). Το Εργαστήριο διαθέτει πλήρη βάση δημογραφικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο για τις βαλκανικές χώρες, και προγραμματίζει την ανάπτυξή της σε περιφερειακό επίπεδο (διατίθεται ήδη για την χώρα μας). Έχει παράλληλα αναπτύξει το αναγκαίο λογισμικό δημογραφικής ανάλυσης και σχεδιάζει την ανάπτυξη εφαρμογών σε GIS.
Το ΕΔΚΑ στη σύντομη διάρκεια λειτουργίας του και με δεδομένη τη συσσωρευμένη εμπειρία των επιστημόνων που απασχολεί (ή με τους οποίους συνεργάζεται) έχει προσανατολισθεί στην εφαρμοσμένη δημογραφική ανάλυση, στην ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των προϊόντων αυτών. Σημαντική εξειδίκευση έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη εργαλείων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων αυτών και αυτόνομων εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με έμφαση στη θεματική χαρτογραφία. Το έργο αυτό έχει εκπαιδευτική, ερευνητική και επιχειρησιακή διάσταση.
Στα πλαίσια του ΕΔΚΑ, εκπονήθηκαν και εκπονούνται διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και έρευνες σε πεδία συναφή ή συγγενή με αυτά που έχει θέσει στο επίκεντρο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Στο ΕΔΚΑ υλοποιείται το μεγαλύτερο τμήμα του έργου: «παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού του ΤΜΧΠΠΑ» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 1998-1999. Το ΕΔΚΑ ως ανάδοχος φορέας έχει επίσης αναλάβει την υλοποίηση σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το ΤΕΙ Αθήνας του ερευνητικού έργου «Πανδώρα: Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας» (ΠΕΝΕΔ 1999-2001).