Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Προφίλ του Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) δημιουργήθηκε με το Π.Δ. 218/1998. Το ΕΔΚΑ εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δημογραφίας –Κοινωνιολογίας και Μεθοδολογίας της Κοινωνικής Έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Το ΕΔΚΑ εξειδικεύεται στις προβολές – προβλέψεις και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών πληθσμιιακής ανάλυσης με στόχο τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης ως και τον εντοπισμό και άρθρωση σε επικαλυπτόμενα χωρικά επίπεδα των ανασχετικών της ανάπτυξης προβλημάτων. Το Εργαστήριο φιλοξενεί επίσης την έδρα της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης DEMOBALK (www.demobalk.org) που έχει ως στόχο τη διερεύνηση των πρόσφατων δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων και των επιπτώσεων τους στις Βαλκανικές Χώρες (οργάνωση συνεδρίων, εκδόσεις, επιστημονικές συναντήσεις).
Το ΕΔΚΑ απέκτησε τις αναγκαίες υποδομές και δημιούργησε τις βάσεις δεδομένων που του επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, έχει συγκεντρώσει δεδομένα που αναφέρονται στις σύγχρονες δημογραφικές εξελίξεις στην Ν.Α Ευρώπη (με ιδιαίτερη έμφαση στις βαλκανικές χώρες) και στις χώρες μέλη της ΕΕ. Παράλληλα έχει ξεκινήσει τη δημιουργία βάσης δημογραφικών δεδομένων για τη χώρα μας σε μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των δημογραφικών φαινομένων στο χαμηλότερο δυνατό χωρικό επίπεδο.
Το ΕΔΚΑ στη τελευταία δεκαετία, με δεδομένη τη συσσωρευμένη εμπειρία των μελών και συνεργατών του, προσανατολίζεται σε εφαρμοσμένες δημογραφικές και κοινωνικές αναλύσεις, στην ανάλυση των χωρικών διαστάσεων των δημογραφικών και κοινωνικών φαινομένων, στις προβολές του πληθυσμού, στη μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αναπαραγωγή του πληθυσμού, στην ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων. Τα μέλη του εργαστηρίου (και οι συνεργάτες του) έχουν επίσης σημαντική εμπειρία στην διεξαγωγή ερευνών πεδίου με τη χρήση ερωτηματολόγιου ως και στην ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων. Σημαντική εξειδίκευση έχει επίσης επιτευχθεί στην ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη εργαλείων διαχείρισης βάσεων, στατιστικής ανάλυσης και εφαρμογών δυναμικής θεματικής χαρτογράφησης. Το έργο αυτό έχει εκπαιδευτική, ερευνητική και επιχειρησιακή διάσταση και αξιοποιείται ταυτόχρονα τόσο από τους φοιτητές του Τμήματος που εκπονούν τις πτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους εργασίες στο ΕΔΚΑ, όσο και από τους υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδάκτορες.
Η έρευνα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη δημογραφική ανάλυση και στις προβολές του πληθυσμού, στην διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων των πληθυσμιακών αλλαγών στη Ελλάδα, στην ανάλυση των δημογραφικών εξελίξεων στην χώρα μας και τις άλλες βαλκανικές χώρες, στη διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις δημογραφικές και κοινωνικές μεταβλητές στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της νοτίου Ευρώπης, στην ανάλυση της κινητικότητας του ελληνικού πληθυσμού και των ανατάξεων-συγκεντρώσεων του στον χώρο (ιδιαίτερα δε στον αστικό) ως και στην ανάλυση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ελλάδα.
Σχετική σύνδεση